KHAI GIẢNG LỚP GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH NGÀY 13/9/2021

Date: - View: 432 - By:

KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 13/9. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 2,4,6

TẶNG SÁCH: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA TS HUỲNH THANH ĐIỀN

 

Buổi 1. Công việc của nhà quản trị tài chính

 • 03 nhóm hoạt động của doanh nghiệp: Sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính.
 •  Công việc của Giám đốc tài chính
 • Quan hệ giữa giám đốc tài chính với các bộ phận khác
 • Kỹ năng của giám đốc tài chính.

Buổi 02. Đọc hiểu báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tề
 • Thực hành lập kế hoạch tài chính

Buổi 03. Quản trị dòng tiền

 • Khác biệt giữa lợi nhuận với dòng tiền
 • Giải thích tiền đến từ đâu và đi từ đâu
 • Kỹ thuật điều hoà dòng tiền vào – ra.

Buổi 04. Sử dụng lá chắn thuế

 • Làm thế nào giảm nộp thuế hợp pháp
 • Lá chắn thuế từ khấu hao
 • Lá chắn thuế lãi vay
 • Các khoản trích lập dự phòng

Buổi 05. Quản trị tồn kho

 • Mục tiêu quản trị tồn kho
 • Phân loại hàng tồn kho theo tiêu chí ABC và XYZ
 • Các phương pháp quản trị cho từng nhóm hàng tồn kho
 • Tính toán dự phòng, điểm đặt hàng, chi phí tồn kho
 • Hàm ý quản trị hàng tồn kho đối với CFO

Buổi 06. Quản trị bán chịu

 • Phân tích lợi ích và chi phí bán chịu
 • Chính sách bán chịu: chiết khấu và thời gian bán chịu
 • Rủi ro bán chịu
 • Quy trình phân tích khách hàng để quyết định bán chịu

Buổi 07. Rủi ro kinh doanh và đòn bẩy hoạt động

 • Chi phí cố định và chi phí biến đổi
 • Rủi ro thay đổi chi phí
 • Công cụ đòn bẩy hoạt động
 • Công cụ phân tích điểm hoà vốn

Buổi 08. Phân tích, dự báo chi phí

 • Nguyên tắc thay đổi chi phí: bậc thang, đường thẳng
 • Công cụ biểu diễn quy luật thay đổi của chi phí: hàm chi phí
 • Phương pháp phân tích chi phí: Tài khoản, Thấp – cao, hồi quy
 • Hiểu quy luật thay đổi chi phí để ra quyết định quản trị.

Buổi 09. Kiểm soát chi phí

 • Khung kiểm soát chi phí
 • Xác định tiêu chuẩn, định mức chi phí
 • Hệ thống các quy định nhằm kiểm soát chi phí
 • Thực hiện kiểm soát
 • Đánh giá, điều chỉnh

Buổi 10. Sử dụng đòn bẩy tài chính

 • Đo lường rủi ro tài chính
 • Công cụ phân tích rủi ro tài chính: Đòn bẩy tài chính, Hệ số nợ
 • Sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả

Buổi 11. Lập kế hoạch ngân sách

 • Dự đoán các thông số: doanh thu, chi phí, tồn kho, phải thu, tiền mặt, mua sắm và thanh lý tài sản, lãi vay, chia cổ tức,..
 • Thiết lập các bảng tính thu – chi, thừa thiếu tiền mặt
 • Phương pháp huy động và sử dụng tiền.
LIÊN KẾT
FANPAGE