Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Date: - View: 1119 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2017). "Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4". Hội thảo khoa học "Đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng trong điều kiện 4.0". Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Ngày 16/12/2017. Trang 30-40.

Tóm tắt:

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) làm thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Theo đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ thay đổi theo hướng rút ngắn khoảng cách và thời gian thực hiện các đơn hàng linh hoạt với đặc trưng các giao dịch điện tử trong cung ứng, marketing, bán hàng, thanh toán,… đặt ra yêu cầu mới về kỹ năng lao động trong mọi ngành nghề. Đòi hỏi nhà trường phải đổi mới phương thức đào tạo cho thích ứng với bối cảnh mới.

Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục 4.0, nhà trường.

LIÊN KẾT
FANPAGE