Định hướng Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hồ Chí Minh giai

Date: - View: 1132 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2015). "Định hướng Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020".Kỷ yếu hội thảo: Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 27-01-2015.

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Trên cơ sở nhận diện cơ hội, thách thức, cũng như điểm mạnh, điểm yếu, các rào cản và hạn chế của chính sách phát triển; kết hợp học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm của các nước có trên thế giới để xác định quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển CNHT gắn với DNNVV của TPHCM. Kết quả nghiên cứu xác định bốn quan điểm và 5 lĩnh vực tập trung phát triển bao gồm: linh kiện, phụ tùng từ kim loại, nhựa – cao su, thiệt bị điện – điện tử, CNHT dệt may, giày da. Để phát triển CNHT đúng định hướng theo quan điểm đã xác định, nghiên cứu đề xuất 10 nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm nhất là giải pháp về kiện toàn tổ chức thực hiện phát triển CNHT, hỗ trợ mặt bằng, vốn - tín dụng và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đề xuất lộ trình thực hiện các giải pháp với 3 nhóm chính: (1) kiện toàn tổ chức; (2) ban hành chính sách; (3) thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển CNHT.

 

Báo cáo thuộc chương trình Tư vấn Chính sách Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh 

 

LIÊN KẾT
FANPAGE