Giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Date: - View: 1137 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2018). "Giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre". Tham luận tại Hội nghị: Thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. UBND tỉnh Bến Tre. Ngày 16/8/2018

LIÊN KẾT
FANPAGE