Khoá đào tạo Giám đốc tài chính

Date: - View: 1167 - By:

KHÓA HUẤN LUYỆN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (CF0)

 

 

Ban giảng viên:       TS. Huỳnh Thanh Điền              

Đối tượng học viên: Học viên là cán bộ và nhân viên chủ chốt của các doanh nghiệp.

Thời lượng lên lớp: 09 buổi

Giờ và địa điểm học:

Mục tiêu:

Sau khi nghiên cứu phần học này, học viên có thể:

 • Xác định được pham vi công việc và vị trí của giám đốc tài chính; những nhà quản trị có liên quan vận dụng kiến thức tài chính phục vụ cho các quyết định thuộc phạm vi phụ trách.
 • Phân tích chi phí và dự báo chi phí.
 • Xây dựng được mô hình quản trị phải thu, tồn quỹ tối ưu nhằm đưa ra các quyết định có liên quan nhanh chóng.
 • Phân tích dòng tiền và quản trị dòng tiền (cash flow management).
 • Xây dựng được dòng tiền và các tính toán hiệu quả tài chính các dự án đầu tư.
 • Xây dựng được mô hình phân tích rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính cho phù hợp với từng ngành kinh doanh
 • Các kỹ thuật phân tích chi phí, hiệu quả, chỉ số chứng khoán phục vụ cho quá trình điều chỉnh chính sách, kế hoạch kinh doanh.

Phương pháp học tập

Trong từng buổi học, các giảng viên sẽ giới thiệu lý thuyết và xây dựng các kịch bản gắn liền với các lĩnh vực kinh doanh và mô hình hoạt động của Tổng công ty 28 để gợi ý thảo luận tranh cãi, và thực hành những tình huống đơn giản, nhỏ tại lớp.

Các bài tập về nhà và bài luận cuối khóa nhằm hướng đến phân tích tình hình hoạt động tại công ty cụ thể để qua đo học viên tham gia cải thiện được hoạt động theo nhiệm vụ được giao tại đơn vị mình.

Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ các giảng viên qua e-mail.

Tài liệu chính

 • Bài giảng, bài tập và tình huống nghiên cứu.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

 

Chuyên

đề

Nội dung

Số buổi

Ghi chú

01

Công việc của giám đốc tài chính

 • 3 Nhóm hoạt động trong DN: kinh doanh, đầu tư, tài chính
 • Công việc của giám đốc tài chính: Quyết định đầu tư, tài trợ, quản trị vốn lưu động, sử dụng lá chắn thuế, phân phối lợi nhuận, quản các khoản phải thu, phải trả, tồn kho, tiền mặt, phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1

 

 

 

02

Mô hình quản trị vốn lưu động (tiền mặt, khoản phải thu và hàng tồn kho) trong lĩnh vực dệt may & xăng dầu

 • Quản trị tồn quỹ tiền mặt
 • Quản trị hàng tồn kho
 • Quản trị khoản phải thu

1

Hướng dẫn bài tập, thực hành trên Excel.

 

03

Phân tích chi phí

 • Phân tích cơ cấu
 • Phân tích xu hướng
 • Kỹ thuật nhận định bằng phương pháp so sánh
 • Kịch bản về chi phí hoạt động của công ty điển hình

1

Hướng dẫn bài tập, thực hành trên Excel.

04

Dự báo chi phí

 • Phân tích chi phí từ hình thức cơ cấu truyền thống sang cơ cấu chi phí dành cho quyết định quản trị.
 • Dự báo chi phí (forecast).
 • Hướng dẫn trên Excel.

1

Hướng dẫn bài tập, thực hành trên Excel.

05

Xây dựng dòng tiền và đánh giá hiệu quả dự án

 • Thiết lập các giả định
 • Lịch vay và trả nợ
 • Kế hoạch thu nhập và các lá chắn thuế (khấu hao, lãi vay)
 • Vốn lưu động trong dòng tiền
 • Giá trị vốn hoá và thanh lý tài sản
 • Dòng tiền theo quan điểm TIPV
 • Dòng tiền theo quan điểm EPV
 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án: NPV, IRR, PP

 

Hướng dẫn bài tập, thực hành trên Excel.

06

Mô hình phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (CVP: Cost-Volume-Profits Analysis)

 • Giới thiệu mô hình CVP.
 • Đòn bẩy hoạt động (định phí) DOL
 • Phân tích điểm hòa vốn kế toán.
 • Phân tích rủi ro kinh doanh
 • Kịch bản về rủi ro kinh doanh
 • Hướng dẫn trên Excel.

1

Hướng dẫn bài tập, thực hành trên Excel.

 

 

07

Báo cáo tài chính dưới góc nhìn nhà quản trị

 • Báo cáo tài chính và các hạn chế khi sử dụng trong phân tích.
 • Lá chắn thuế của khấu hao và lãi vay.
 • Báo cáo Nguồn tiền (Use) và Sử dụng tiền (source).
 • Dòng tiền và Báo cáo dòng tiền (Cash Flows).
 • Phương pháp “đọc nhanh” báo cáo tài chính dành cho nhà quản trị.
 • Quản trị dòng tiền trong giai đoạn khủng hoảng và chính sách siết chặt tiền tệ của Chính phủ.

2

 • Thực hiện một tình huống nghiên cứu theo dữ liệu soạn sẵn.

 

 • Dùng dữ liệu của công ty học viên đang công tác hoặc tổng công ty hoặc lựa chọn một công ty công chúng bất kỳ trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

 

 

 

08

Phân tích tài chính

 • Các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.
 • Các loại vòng quay tài sản.
 • Hệ số khả năng trả nợ ngắn hạn.
 • Các tiêu chí khả năng sinh lời
 • Phân tích đòn bẩy tài chính (DFL) và rủi ro tài chính (Financial Risk).
 • Phân tích đòn bẩy tổng hợp (DTL = DOL * DFL)
 • Phân tích DuPont
 • Mối quan hệ giữa EPS và EBIT
 • Hướng dẫn trên Excel
 • Kịch bản về rủi ro tài chính tại TCT28

1

09

Phân tích các chỉ số chứng khoán

 • Phân tích cơ bản (fundamental analysis).
 • Phân tích kỹ thuật, đồ thị (technical analysis).
 • Chỉ số hiệu quả
 • Chỉ số chứng khoán

1

Sử dụng báo cáo tài chính hiện hành

 

 

Tổng

9

 

 

LIÊN KẾT
FANPAGE