LIÊN KẾT CÁC KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRONG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: GỢI Ý CHÍNH SÁCH GẮN KẾT CHU

Date: - View: 1061 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2016). "LIÊN KẾT CÁC KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRONG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: GỢI Ý CHÍNH SÁCH GẮN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP. Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm và định hướng mục tiêu đào tạo sau đai học. Ban Quản lý các Khu NNCNC TPHCM.

Tóm tt:

Trong mô hình sn xut nông nghip công nghcao, sliên kết gia các chththam gia các khâu sn xut, gia các địa phương squyết định năng sut và giá trgia tăng. Có nhiu phương thc liên kết khác nhau, trong đó có nhng phương thc liên kết đã mang li li ích, nhưng n cha nhiu ri ro, thiếu n định. Nguyên nhân cơ bn là chưa gii quyết hài hoà li ích các bên, cơ chế đảm bo cam kết. Trong khi đó, cơ chế liên kết chưa hình thành rõ ràng; vai trò thúc đẩy, htrca các khu nông nghip ng dng công nghcao (NNCNC) còn mnht; các Hip hi chưa thc hin tt vai trò cu ni, điu phi mng lưới liên kết. Từ đó, mô hình liên kết trong chuyn giao công nghtheo hướng gn kết chui giá trnông nghip được đề xut trên cơ sgii quyết hài hoà li ích, đảm bo cam kết trong các giao dch; trong đó, sliên kết gia các Khu NNCNC trong chuyn giao công nghlà nhân tkích thích các mi liên kết.

Tkhoá: Liên kết sn xut nông nghip ng dng công nghcao; Liên kết các khu nông nghip ng dung công nghcao. 

LIÊN KẾT
FANPAGE