Nghiên cứu tái cấu trúc doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập

Date: - View: 1232 - By:

 Huỳnh Thanh Điền & Vũ Cẩm Nhung (2017). " Nghiên cứu tái cấu trúc doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập. Tạp chí Công thương. Tháng 3/2017.

Tóm tắt

Nghiên cu thc hin kho sát đin hình và điu tra 1.167 doanh nghip ti Thành phHChí Minh nhm nhn din du hiu cn tái cu trúc doanh nghip trong bi cnh môi trường kinh doanh thay đổi dưới stác động ca các Hip định thương mi tdo thế hmi. Kết qucho thy doanh nghip cn tái cu trúc theo hướng nâng cao năng lc thâm nhp hàng hoá, mrng hot động kinh doanh ra nước ngoài; đồng thi cng cnăng lc phòng vtrước sthâm nhp ca hàng hoá, doanh nghip nước ngoài. Vn đề chung cn tái cu trúc bao gm định hướng xut khu, qun lý cht lượng, đổi mi công ngh, tương tác thtrường, ngun nhân lc, cơ cu li vùng nguyên liu. Tuvào đặc thù ca tng ngành sẽ đặt vn đề trng tâm tái cu trúc khác nhau.

Tkhóa: tái cu trúc doanh nghip, năng lc thâm nhp, năng lc phòng v.

Abstract

Research conducted typical survey and investigation of 1,167 businesses in Ho Chi Minh City to identify the signs to restructure enterprises in the scene of the business environment is changed under the impact of new free trade agreements generation. The results show that enterprises need to restructure towards improving penetration capacity of goods, expanding business operations abroad; simultameously strengthen defense against the entry of goods and foreign enterprises. General issues need to restructure, including export-oriented, quality management, technology innovation, interacting market, human resources, restructuring of the material. Depending on the characteristics of each sector will focus concentrates various restructuring.

Keywords: corporate restructuring, penetration ability, defensive ability. 

LIÊN KẾT
FANPAGE