Nhận diện rủi ro của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: tiếp cận phân tích năng lực thâm nhập và

Date: - View: 1150 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2016). "Nhận diện rủi ro của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: tiếp cận phân tích năng lực thâm nhập và phòng vệ".Hội thảo Trường ĐH Tài chính Marketing: "Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp Việt Nam"

Tóm tt:

Toàn cu hoá vi các Hip định Thương mai tdo (FTAs) thế hmi làm biến dng môi trường kinh doanh và chui hot động các ngành kinh tế trên phm vi toàn cu smang đến nhiu ri ro, đòi hi doanh nghip phi chủ động đối phó, để biến các thách thc thành cơ hi. Nghiên cu thc hin kho sát doanh nghip (DN) đin hình và điu tra trên din rng thuc 6 ngành công nghip trng yếu ca Thành phHChí Minh (TPHCM) để nhn din các ri ro kinh doanh và năng lc kim soát ri ro ca DN trong bi cnh hi nhp. Kết qunghiên cu cho thy các FTAs thế hmi mang li nhiu ri ro đầu tư, sn xut và phân phi cho DN; trong khi đó năng lc dbáo, kim soát, ng phó vi ri ro ca DN còn rt hn chế, nht là năng lc kim soát hthng, tái cu trúc hot động kinh doanh để tránh né ri ro, tn dng cơ hi trong chui liên kết toàn cu, thâm nhp hàng hoá, mrng hot động kinh doanh ra nước ngoài còn hn chế; đồng thi năng lc phòng vtrước sthâm nhp ca hàng hoá, DN nước ngoài kém. Trong khi đó, các chính sách qun lý nhà nước chưa có nhiu tác dng và vai trò ca các Hip hi ngành nghvn còn mnhc. 

LIÊN KẾT
FANPAGE