Quản lý sản xuất khai giảng 20h ngày 26/9/2023

Date: - View: 477 - By:

 

KHAI GIẢNG: 20H NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2023

LỊCH HỌC CỐ ĐỊNH 20H-21H30 CÁC TỐI 3,5,7 HÀNG TUẦN

HỌC TRỰC TUYẾN GOOGLE MEET

HỌC PHÍ: 1TR/ KHOÁ. 

THỜI LƯỢNG: 8 BUỔI/KHOÁ

ĐĂNG KÝ TẠI LINK NÀY

1. Giảng viên:               Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền

2. Liên hệ đào tạo:       0988868470 (Thầy Điền)

                                    thanhdien82@gmail.com

www.huynhthanhdien.com

3. Mục tiêu khóa học:

- Hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của một quản lý sản xuất;

- Vận dụng các công cụ, phương pháp lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

- Vận dụng các kỹ năng điều hành sản xuất, kiểm soát sản xuất và tạo động lực cho công nhân làm việc tăng năng suất tinh gọn (Lean Manufacturing) để cải tiến quy trình nhằm đảm bảo chất lượng, giảm lãng phí, tăng năng suất.

- Thực hiện được công tác kiểm soát chất lượng hiệu quả

- Xây dựng quy trình/ quy định/ hướng dẫn trong tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng, tiến độ, nguồn lực

- Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất công việc (KPI) làm cơ sở để tính lương, thưởng, động viên

- Thực hiện được bảo trì, bảo dưỡng theo mô hình TPM (bảo trì năng suất toàn diện), vận dụng chỉ số OEE trong sản xuất

4. Lợi ích của khoá học

Áp dụng các nguyên tắc được trang bị khoá học giúp mọi việc làm đúng ngay từ đầu, góp phần giảm lỗi trong sản xuất, cắt giảm được lãng phí, tăng năng suất và tinh thần làm việc của đội ngũ.

5. Đối tượng:

-     Cán bộ quản lý chủ chốt các bộ phận

 

-     Giám đốc sản xuất

 

-     Quản đốc/Phó quản đốc.

 

-     Tổ trưởng/Phó tổ trưởng.

 

6. Phương pháp học

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Tình huống

- Thuyết trình (Presentation)

7.Thời gian đào tạo: 4 ngày (8 buổi)

7. Địa điểm đào tạo: Tại doanh nghiệp

8. Chương trình đào tạo:

Nội dung đào tạo

Thời gian (buổi)

Phần 1: Tư duy, công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của quản lý sản xuất

1/ Hệ thống sản xuất?

2/ Tư duy của quản lý sản xuất

3/ Công việc của quản lý sản xuất

4/ Nhiệm vụ, trách nhiệm, các phẩm chất và kỹ năng cần có.

5/ Nguồn lực (5M+E+I)

6/ Xây dựng hướng dẫn công việc trong bộ phận sản xuất

7/ Quản lý tiến độ, chất lượng, nguồn lực, năng suất, tinh thần làm việc của công nhân.

 

1

Phần 2: Lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất:

1. Nguyên tắc xác định mục tiêu sản xuất

2. Xác định công việc (WBS) và sắp xếp thứ tự thực hiện các công tác

3. Lập tiến độ

4. Kế hoạch nguồn lực và điều hoà nguồn lực

5. Triển khai kế hoạch sản xuất hàng ngày

6. Tổ chức đánh giá năng lực, giao việc, hướng dẫn và theo dõi nhân viên

7. Kiểm soát sản xuất:

- Phòng ngừa hay khắc phục?

- Kiểm tra và giám sát

- Giám sát sản xuất với 4M

- Sử dụng check list trong công tác kiểm tra, giám sát

 

1

Phần 3: Công tác kiểm tra trong sản xuất:

1/ Phòng ngừa hay khắc phục?

2/ Kiểm tra và giám sát

3/ Giám sát sản xuất với 4M

4/ Sử dụng check list trong công tác kiểm tra, giám sát

Làm việc nhóm: học viên đánh giá hiện trạng công tác quản lý sản xuất tại doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, giảm chi phí sản xuất tại doanh nghiệp.

Đúc kết: Các phương pháp nâng cao hiệu quả trong sản xuất

1

Phần 4. Quản lý năng suất

- Cách xác định và đánh giá năng suất trong bộ phận sản xuất

- Nhóm yếu tố làm giảm năng suất- phòng ngừa – khắc phục

- Nhóm yếu tố làm tăng năng suất – Hành động hỗ trợ

- Nhóm yếu tố tăng năng suất liên quan đến điều hành sản xuất

- Huấn luyện công nhân để tăng năng suất và thúc đẩy tinh thần

 

Phần 5. Quản lý chất lượng

-  Các nguyên tắc quản lý chất lượng

 

-  Xây dựng chỉ tiêu chất lượng

 

-  Nhận diện nguyên nhân gây ra lỗi sản phẩm và cách khác phục

 

-  Các phương pháp quản lý chất lượng:

 

+ Quản lý theo quá trình

 

+ Quản lý theo mục tiêu

 

+ Quản lý nguồn lực

 

Phần 6: Sản xuất tinh gọn

-  Công cụ Lean, tư duy tăng năng suất

 

-  Các lãng phí thường gặp

 

-  Các nguyên tắc xác định lãng phí

 

-  Nhận diện các hoạt động tạo giá trị, không tạo giá trị

 

-  Cân bằng sản xuất

 

-  5S-Kaizen

 

-  Chuyển đổi nha, dòng giá trị tăng thêm

 

-  Sản xuất kéo, sản xuất đẩy

 

-  Talk time/ Cycle time/ Lead time

 

-  Tiêu chuẩn hoá công việc (Standardized work)

1

Phần 7. Kỹ năng làm việc nhóm và tạo động lực cho nhân viên

- Nguyên tắc đảm bảo nhóm làm việc hiệu quả

- Điều hành các nhóm sản xuất trong nhà máy

- Xung đột và nguyên tắc giải quyết

- Nguyên tắc: xoa dịu, thoả hiệp, hợp tác

- Nguyên tắc giao tiếp hiệu quả

 

Phần 8. Kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh

- Mô hình kinh tế tuần hoàn

- Mô hình sản xuất xanh

- Tín dụng xanh

 

 

LIÊN KẾT
FANPAGE