TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Date: - View: 1092 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2017). "TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM". Hội thảo Cấu trúc sở hữu và giá trị doanh nghiệp. Đại học Tài chính Marketing.

Tóm tắt:

Cách mng công nghip ln thtư (CMCN 4.0) thúc đẩy phát minh công

nghệ ở các khâu sn xut kinh doanh ca doanh nghip (DN), tcung ng, tchc sn xut, kim soát cht lượng, marketing, phân phi đến các hot động tng quát như qun lý hành chính, nhân s, tài chính và danh mc đầu tư. Theo đó, sthúc đẩy thay đổi cu trúc hot động theo hướng rút ngn khong cách và thi gian thc hin các đơn hàng linh hot. Trong khi đó, các DN trong nước khá hn chế trong áp dng công nghệ ở hu hết các khâu, nên khó có thtng dng được cơ hi. Do vy, xu hướng sáp nhp DN ni vào DN nước ngoài có công nghtiên tiến sdin ra nhanh chóng trong thi gian ti. Từ đó, sthúc đẩy thay đổi cu trúc vn ca DN theo hướng đa dng shu vi các cổ đông trên phm vi toàn cu. DN trong nước sgp nhiu bt li trước CMCN 4.0 nếu Chính phkhông kp thi có nhng bin pháp thúc đẩy DN ni tích ctái cu trúc cho phù hp vi xu hướng mi.

Tkhoá: Cách mng công nghip 4.0, cu trúc hot động doanh nghip, cu trúc vn. 

LIÊN KẾT
FANPAGE