TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀO CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

Date: - View: 1192 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2014). "TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀO CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN". Kỷ yếu hội thảo Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015. Đại học Kinh tế TPHCM. NXB Kinh tế TPHCM.

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết này nhằm khám phá xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào năm 2015, và xem xét mức độ thích hợp của cấu trúc DNVN trong việc tận dụng những cơ hội đó. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi AEC được thành lập sẽ thay đổi môi trường kinh doanh của DN toàn khối ASEAN trên khía cạnh vĩ mô lẫn vi mô; trong khi đó, cấu trúc hiện hữu của DNVN gặp nhiều thách thức hơn tận dụng cơ hội từ hoạt động đầu vào, sản xuất đến đầu ra. Từ đó đề xuất các chiến lược tái cơ cấu DNVN theo hướng hội nhập vào AEC nhằm tận dụng tốt cơ hội và hạn chế thách thức.

Từ khoá: AEC, ASEAN, doanh nghiệp Việt Nam, tái cơ cấu doanh nghiệp, hội nhập 

LIÊN KẾT
FANPAGE