Tạo lập môi trường thúc đẩy ý định đến hành động khởi nghiệp

Date: - View: 1239 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2017). "Tạo lập môi trường thúc đẩy ý định đến hành động khởi nghiệp". Hội thảo Khoa học "Tìm kiếm giải pháp đưa TP.HCM trở thành trung tâm khởi nghiệp của cả nước". Viện Nghiên cứu Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Ngày 21/12/2017. Trang 97-105.

Tóm tắt:

Năng lực khởi nghiệp của một địa phương được quyết định bởi nhiều yếu tố tác động đến động cơ, ý định đến hành động khởi nghiệp. Các yếu tố đó chịu sự chi phối từ nhà trường, gia đình và chính quyền trong việc tạo lập môi trường kinh doanh (vĩ mô lẫn vi mô). Kết quả nghiên cứu 104 công ty khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhà trường và gia đình chưa đảm nhận tốt vai trò thúc đẩy tạo lập động cơ khởi nghiệp tích cực, trong khi đó môi trường kinh doanh chưa thật sự hấp dẫn đối với các dự định khởi nghiệp sáng tạo. Để kế sách khởi nghiệp được lâu dài, cần giải pháp mang tính chiến lược, căn cơ từ tạo lập động cơ, tinh thần đến huy động các thành phần trong môi trường kinh doanh thúc đẩy khởi nghiệp.

Từ khóa: Mô hình khởi nghiệp, động cơ khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp.

LIÊN KẾT
FANPAGE