Vận dụng cơ chế đặc thù huy động nguồn lực phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Date: - View: 1122 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2018). "Vận dụng cơ chế đặc thù huy động nguồn lực phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh". Kỷ yếu hội thảo: Giải pháp huy động nguồn lực nhằm phát huy cơ chế đặc thù phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. NXB Lao Động. ISBN 978-604-971-548-8. Tp HCM.

Tóm tắt:

Hiệu quả của nền kinh tế được biểu hiện qua việc sử dụng và phân phối nguồn lực hiệu quả. Cơ chế chính sách giữ vai trò điều tiết nguồn lực ở khu vực công sao cho tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đầu tư ở khu vực tư. Đồng thời huy động nguồn lực từ khu vực tư để san sẻ trách nhiệm với khu vực công trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy liên kết phát triển và tạo lập được “hệ sinh thái” giúp doanh nghiệp phát triển tốt. Với cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội để sáng tạo chính sách cộng hưởng khu vực công – tư trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

 

Từ khoá: Cơ chế đặc thù, sự cộng hưởng khu vực công và khu vực tư, sáng tạo cơ chế phát triển kinh tế.

-

LIÊN KẾT
FANPAGE