Nhận diện dấu hiệu tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh 41 hội nhập: trường hợp nghiên cứu tại T

Date: - View: 1111 - By:

Tóm tắt: Giai đoạn mới toàn cầu hóa với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới làm biến đổi môi trường kinh doanh và chuỗi hoạt động các ngành kinh tế trên phạm vi toàn thế giới mang đến nhiều rủi ro cho doanh nghiệp, đòi hỏi chúng phải tái cơ cấu (TCC) để chuyển các thách thức thành cơ hội. Nghiên cứu thực hiện khảo sát doanh nghiệp trên diện rộng thuộc sáu ngành công nghiệp trọng yếu của TP. Hồ Chí Minh để nhận diện dấu hiệu cần TCC trong bối cảnh hội nhập. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dấu hiệu cần TCC của doanh nghiệp tập trung ở ba nhóm: (i) hoạt động đầu tư; (ii) sản xuất; (iii) phân phối. Cách tiếp cận TCC doanh nghiệp tối ưu trong bối cảnh hội nhập là tận dụng cơ hội trong chuỗi liên kết toàn cầu đảm bảo đạt chuẩn chất lượng để thâm nhập hàng hóa, mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài; đồng thời củng cố năng lực phòng vệ trước sự thâm nhập của hàng hóa của doanh nghiệp nước ngoài thông qua liên kết thành chuỗi các công đoạn sản xuất với các doanh nghiệp nội địa và hình thành mạng lưới phân phối. 

Huỳnh Thanh Điền (2017). "Nhận diện dấu hiệu tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh 41 hội nhập: trường hợp nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh". Tạp chí công nghệ ngân hàng. Số 139, Trang 41-53.

LIÊN KẾT
FANPAGE