Phát huy vai trò hạt nhân của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế bền vững

Date: - View: 1220 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2017). "Phát huy vai trò hạt nhân của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế bền vững". Kỷ yếu hội thảo: Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế. Đại học Kinh tế Luật. NXB ĐHQG-HCM. Ngày 21/11/2017

Tóm tắt:

Hành vi tìm kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển hay suy thoái vốn con người, bảo vệ hay xâm hại đến môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp Việt Nam lâu nay vẫn vòng lẩn quẩn công nghệ lạc hậu, sử dụng lao động giản đơn, chưa đóng góp tốt vào cải thiện vốn con người); xâm hại đến môi trường nên tạo ra hàng hoá không đủ năng lực cạnh tranh để thâm nhập ra thị trường thế giới; năng lực hoạt động các doanh nghiệp còn rời rạc chưa tạo nền tản vững chắc cho phát triển bền vững. Trải qua nhiều cuộc cách mạng công nghiệp, mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng mở ra rất nhiều cơ hội mà doanh nghiệp vẫn chưa chịu lớn, vẫn chưa tận dụng được phát triển. Nguyên nhân là do sự phát triển rời rạc, chưa hình thành được đội ngũ doanh nghiệp dẫn dắt trong các mối liên kết, chính phủ chưa kiến tạo cơ hội giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển công nghệ. Để thúc đẩy doanh nghiệp lớn mạnh, cần xây dựng lực lượng doanh nghiệp dẫn dắt và kiến tạo cơ hội phát triển theo hướng tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Từ khoá: phát triển bền vững, doanh nghiệp dẫn dắt, phát triển doanh nghiệp.

 

LIÊN KẾT
FANPAGE